NOVÉ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Novela zákona o znalcoch                                                                                                                                                    

Dňa 13.09.2017 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu zmeny zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Celý materiál nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-449.                                                                             

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravil hromadnú pripomienku, ktorá bola zverejnená na portáli SLOV-LEX .

                                                                                                        

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili hromadnú pripomienku. Ústav dosiahol viac ako 500 podporovateľov a bol pozvaný na rozporové konanie. Rozporové konanie však ústav nepovažuje za úspešné, pretože dôležité pripomienky neboli MSSR akcpetované.

 

                                                                                       


                                                                                            

                                              * * * * *                                                                        


Nové termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo 

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline v nadväznosti na vydanú vyhlášku č. 213/2017 Z. z., účinnú od 1.9.2017, ktorou je novelizovaná vyhláška č. 492/2004 Z. z. pokračuje v organizovaní odborného semináru pre znalcov v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností na tému:    

  • Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov        

Plánované termíny:         

Termín 5. semináru: 15.-16.03.2018 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 

Termín 6. semináru: 12.-13.04.2018 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

Termín 7. semináru: 26.-27.04.2018 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso    

                                                                                                                                                    

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom. 

Tlačivo prihlášky                             

Pozvánka  

      

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

 

 

                            


VYHLÁŠKA č. 107/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z.z.                                                                  
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,                                   

od 01.03.2016 je účinná vyhláška č. 107/2016 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z.z. Zmeny sú najmä: vedenie denníka, podávanie doplnení, znalecká doložka.

Dôležité sú prechodné ustanovenia, podľa ktorých vedieme denník o úkonoch podaných do 01.07.2016 tak ako doteraz a až po 01.07.2016 budeme viesť nový elektronický denník, ku ktorému boli zaslané prístupové mená a heslá, prípadne do ktorého sa dá vstúpiť cez eID.

V prechodných ustanoveniach ani v texte vyhlášky nie je uvedený spôsob číslovania znaleckých úkonov, preto do 01.07.2016 odporúčame zachovať súčasný spôsob číslovania znaleckých úkonov. Ostatné ustanovenia vyhlášky č. 107/2016 Z.z. sú účinné od 01.03.2016 (znalecké doložky, titulné strany doplnení a kópií znaleckých úkonov).                       

NEPRIAMA NOVELA ZÁKONA O ZNALCOCH, TLMOČNÍKOCH A PREKLADATEĽOCH PLATNÁ OD 01. 01. 2016                                                                                             

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bol nepriamo novelizovaný prostredníctvom novely zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (v NR SR schválený dňa 12.11.2015). Zmena sa dotýka spôsobu, formy a obsahu znaleckého denníka a jeho vedenia v elektronickej podobe prostredníctvom MSSR. Ústav súdneho inžinierstva nemal žiadnu možnosť túto zmenu ovplyvniť ani pripomienkovať.

V súčasnej dobe je od 18.11.2015 v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) vykonávací predpis, tzn. návrh novely vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ani k tomuto návrhu nemal ústav možnosť vyjadriť svoj názor a poskytnúť svoje skúsenosti v tejto oblasti. Zástupcovia ústavu boli o zmene zákona ako aj o podaní návrhu novely vykonávacieho predpisu do  MPK informovaní pani riaditeľkou odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti elektronickou poštou dňa 19.11.2015. O schválení novely zákona ústav informoval aj SKOHMaZ a k tomuto návrhu Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline v spolupráci so SKOHMaZ spoločne pripravili  hromadnú pripomienku, ktorá sa nachádza na portáli právnych predpisov .

Na tomto mieste Vám sprístupňujeme znenie

V mene ústavu ďakujeme všetkým, ktorí podporili hromadnú pripomienku na portáli právnych predpisov.

Informácie o ďalšom postupe:

15. decembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov verejnosti (ÚSI ŽU v Žiline a SKOHMaZ) u generálneho riaditeľa sekcie legislatívy (pán JUDr. Juraj Palúš), na ktorom boli prerokované jednotivé body hromadnej pripomienky. Výsledkom stretnutia boli úpravy znenia vyhlášky (napr. odstránenie "najmä", predĺženie lehoty z 3 na 30 dní, úpravy pri doplnení posudku a pod.).

2015/2016 - MS SR zasiela všetkým znalcom, tlmočníkom a prekladateľom prihlasovacie údaje do EZD (elektronický znalecký denník).

20. januára 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ústavov na MS SR, na ktorom boli zástupcami MS SR a dodávateľskej firmy EZD predstavené funkcie EZD, ktoré sú v mnohom nad rámec platnej právnej úpravy (napr. zadávanie znaleckých posudkov prostredníctvom EZD, centrálne elektronické úložisko úkonov a pod.), ktoré sú prezentované aj v popisoch na stránke https://obcan.justice.sk/vstup/dennik-znalca.  Podľa názoru ÚSI ŽU v Žiline je sporné najmä zasielanie elektronického vyhotovenia do centrálneho úložiska MS SR, pretože znalec alebo prekladateľ by mal byť zbavený (zadávateľom alebo ministrom spravodlivosti) mlčanlivosti predtým ako komukoľvek, teda aj MSSR, sprístupní údaje zo znaleckého alebo prekladateľského úkonu. Zároveň bola poskytnutá informácia, že vykonávacia vyhláška bude novelizovaná a účinná k 15. februáru 2016.

22. januára 2016 bol materiál vyhlášky posunutý na rokovanie stálych komisií LRV SR. Znenie predložené na tieto rokavania (po zapracovaní pripomienok viacerých subjektov) nájdete tu materiál SPK

jar 2016 - MS SR v spolupráci s ústavmi pripravuje dobrovoľné (nepovinné) školenia na používanie EZD.     

Ako ďalej:                                                 

do 01.07.2016 môžeme / budeme viesť denník v doterajšej forme. Využívanie EZD je na dobrovoľnosti a využívanie centrálneho úložiska MS SR je na zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. V čase od účinnosti vykonávacej vyhlášky (pravdepodobne 15.02.2016) do 01.07.2016 je zatiaľ neznámy spôsob správneho čísľovania úkonov.

po 01.07.2016 musíme viesť nový EZD prostredníctvom programových a technických prostriedkov MS SR. K vedeniu EZD budú pripravené nepovinné semináre.

 


Oznam 

Na základe viacerých dotazov ohľadom problému s otvorením podpriečinkov, napr. v sekcii stavebníctvo, Vám oznamujeme, že musíte použiť iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer, napr. FireFox, Google Chrome...

                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

  

                                              
 
©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita